#TOURNOTES: Overheard on the Goldy

#TOURNOTES: Overheard on the Goldy from STAB on Vimeo.

#blinksurf